Športový Klub AKA

Úvodná stránka

2% dane | Tlačiť |

Športový klub Aka si dovoľuje oboznámiť svojich klientov, že môžu poukázať
2% dane  Športovému klubu AKA, so sídlom Lipová 54, 97409 Banská Bystrica.

Právna forma: občianske združenie,
IČO: 42006546
na účet 2620099522/ 1100

Vyhlásenie o poukázaní sumy - 2015

Získané prostriedky využijeme na
skvalitnenie práce v tábore. Ďakujeme!